Koncesje

Oddziaływanie na środowisko

Identyfikacja elementów środowiska:
 • Atmosfera
 • Powierzchnia terenu
 • Gleba i grunt
 • Elementy przyrody ożywionej
 • Wody powierzchniowe
 • Wody podziemne
 • Człowiek
Czynniki wpływające na intensywność oddziaływania:
 • Wielkość terenu zajmowanego pod wiertnie i drogi dojazdowe;
 • Zagospodarowanie obszaru prowadzenia prac poszukiwawczych;
 • Zastosowanie barier ochronnych, odpowiednich konstrukcji zbiorników na płyn szczelinujący i zwrotny;
 • Stosowanie nowoczesnych technologii niskoemisyjnych;
 • Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami;
 • Przestrzeganie przepisów BHP;
 • Wrażliwość poszczególnych elementów środowiska;

Atmosfera

Emisja hałasu :
 • Emisja gazów i pyłów z urządzeń wiertniczych
 • Emisja gazów i pyłów z transportu kołowego
 • Emisja migrującego gazu w strefie przyodwiertowej

Źródło: ALL Consulting, za: „Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer”, U.S. Department of Energy, NETL

Powierzchnia terenu

Fazy wiercenia i szczelinowania wymagają faktycznie czasowego wyłączenia terenu wiertni z normalnego użytkowania. Technologia otworów kierunkowych z jednej lokalizacji pozwala obecnie znacząco ograniczyć ilość terenu przeznaczonego pod wiertnie.

W założeniu, po kilkumiesięcznym wyłączeniu z użytkowania, teren wiertni zostaje przywrócony do pełnienia pierwotnych funkcji

Źródło: Mayka Kennedy, BC Oil & Gas Commission

W fazie eksploatacji obszar zajęty przez niezbędną infrastrukturę jest bardzo niewielki

Źródło: Mayka Kennedy, BC Oil & Gas Commission

Gleba i grunt

 • Degradacja warstwy gleby – minimalizacja szkód przez zdjęcie górnej warstwy organicznej i przywrócenie jej po demontażu wiertni.
 • Kompakcja warstw podglebia pod wpływem długotrwałego obciążenia – przywrócenie stanu początkowego trudniejsze i długotrwałe.
 • Możliwość zanieczyszczenia przez awaryjne wycieki płynów technologicznych, paliw oraz olejów i smarów

lupa Technologia wygobycia

lupa Technologia wygobycia

Wody powierzchniowe i podziemne

 • Racjonalna gospodarka uwzględniająca lokalne zasoby wodne
 • Bezpieczne przygotowanie płynów technologicznych
 • Możliwe ponowne użycie płynów technologicznych
 • Bezpieczna utylizacja płynów zwrotnych – odpady czy ścieki

Źródło: ALL Consulting, za: „Modern Shale Gas Development in the United States: A Primer”, U.S. Department of Energy, NETL

Elementy przyrody ożywionej

 • Natura 2000
 • Inne obszary chronione
 • Okresy lęgowe i ochronne

Człowiek

lupa Technologia wygobycia

Jak wydobyć gaz i nic nie stracić

 • Odpowiednie regulacje prawne
 • Stała współpraca nauki i przemysłu
 • Odpowiedzialny i uczciwy dialog ze społeczeństwem i organizacjami ekologicznymi
 • Stosowanie nowoczesnych technologii gwarantujących minimalizację wszelkich emisji
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów wód oraz dalszy rozwój technologii minimalizujących potrzeby wodne procesu szczelinowania hydraulicznego
 • Dedykowany monitoring – badania i obserwacje wszystkich elementów środowiska potencjalnie zagrożonych przez proces poszukiwań i późniejszej eksploatacji gazu z łupków.
Źródło : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy